کاربر ICDL

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 1217

سوالات رایگان کارور Photoshop با کلید

تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 185

سوالات رایگان کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw با کلید

تعداد فصل ها : 9
تعداد سوالات : 431

کاروری Word

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 246

نرم افزار ویرایش متن از مجموعه نرم افزاری Office

کاروریEXCEL

تعداد فصل ها : 15
تعداد سوالات : 162

کارور ACCESS

تعداد فصل ها : 16
تعداد سوالات : 171

سوالات رایگان برنامه نویسVISUAL-BASIC * با کلید

تعداد فصل ها : 17
تعداد سوالات : 239

سوالات رایگان شهروند الکترونیکی (E-Citizen) * با کلید

تعداد فصل ها : 10
تعداد سوالات : 376

کاربر اتوماسیون اداری

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 317

کارور AUTO CAD

تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 268

کارور Flash Mx

تعداد فصل ها : 13
تعداد سوالات : 86

سوالات رایگان کاروری Dreamweaver * با کلید

تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 95

برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

تعداد فصل ها : 12
تعداد سوالات : 277

رایانه کار SPSS

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 95

کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator

تعداد فصل ها : 12
تعداد سوالات : 191