کاربر ICDL

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 1214

کارور Photoshop

تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 185

کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw

تعداد فصل ها : 9
تعداد سوالات : 431

کاربر رایانه *

تعداد فصل ها : 4
تعداد سوالات : 388

کاروری Word

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 246

نرم افزار ویرایش متن از مجموعه نرم افزاری Office

کاروریEXCEL

تعداد فصل ها : 15
تعداد سوالات : 162

کارور ACCESS

تعداد فصل ها : 16
تعداد سوالات : 171

کارور AUTO CAD

تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 402

کاروری Dreamweaver *

تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 95

رایانه کار SPSS

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 95

کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator

تعداد فصل ها : 12
تعداد سوالات : 191

طراحی مقدماتی صفحات وب

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 577

برنامه نویس (windows application)#c

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 143