کاربر ICDL

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 1217

کاروری Word

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 246

نرم افزار ویرایش متن از مجموعه نرم افزاری Office

کاروریEXCEL

تعداد فصل ها : 15
تعداد سوالات : 162

کارور ACCESS

تعداد فصل ها : 16
تعداد سوالات : 171

کاربر اتوماسیون اداری

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 317

کارور AUTO CAD

تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 268

کارور Flash Mx

تعداد فصل ها : 13
تعداد سوالات : 86

برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

تعداد فصل ها : 12
تعداد سوالات : 277

رایانه کار SPSS

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 95

طراح مقدماتی صفحات web

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 123

کارور فتوشاپ(سوالات سازمان با کلید) رایگان

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 197

کاربر نرم افزار اداری (کلید سوالات ) رایگان

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 269

تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 89

تعمیرکار عمومی رایانه شخصی

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 82

CompTIA Network+

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 87