حسابدار حقوق و دستمزد

تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 96

حسابداری عمومی مقدماتی

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 202

حسابدار عمومی تکمیلی

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 118

حسابدار صنعتی درجه2

تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 204

مسئول سفارشات

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 112

سرپرست ترخیص محصول

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 173

کاربر امور بانکی

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 80