شایستگی آرایش مو (شنیون)

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 172

شایستگی آماده سازی مو قبل از آرایش مو

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 127

شایستگی سشوار کشیدن مو

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 448

شایستگی آرایش موی عروس

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 315

شایستگی بافت مو

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 134

شایستگی شخصیت سازی کارتونی

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 300

شایستگی طراحی با حنا روی دست و پا

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 162