مهارت الگوساز و برشکار لباس نازک

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 588

مهارت نازک دوز

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 665

مهارت ضخیم دوز

تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 663

مهارت شلواردوز

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 354

مهارت مانتو دوز

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 650

مهارت راسته دوز

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 464

مهارت دوزنده لباس شب و عروس

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 676

مهارت الگوساز و برشکار لباس شب و عروس

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 676

مهارت پرده دوز

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 381

مهارت طراحی لباس

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 332

مهارت طراح لباس با رایانه

تعداد فصل ها : 4
تعداد سوالات : 354

شایستگی انجام دوخت اولیه لباس نازک

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 70

شایستگی ترسیم الگوی لباس نازک

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 284

شایستگی دوخت لباس نازک

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 116

مهارت بچه گانه و دخترانه دوز

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 135