مهارت الگوساز و برشکار لباس ضخیم

تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 663

شایستگی الگوسازی و برشکاری کت

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 97

شایستگی الگوسازی و برشکاری پالتو

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 115

شایستگی الگوسازی و برشکاری جلیقه

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 108

شایستگی الگوسازی و برشکاری بارانی

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 132

شایستگی الگوسازی و برشکاری کاپشن

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 98

شایستگی الگوسازی و برشکاری شنل و پانچو

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 113

شایستگی انجام دوخت اولیه در کارگاه صنعتی

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 110

شایستگی دوخت دامن و شلوار در کارگاه نیمه صنعتی

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 68

شایستگی دوخت یقه و سجاف در کارگاه نیمه صنعتی

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 74

شایستگی دوخت آستین و مچ در کارگاه نیمه صنعتی

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 67

کاربر نرم افزار الگو سازی لباس (جمینی (Gemini))

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 152

کاربر نرم افزار الگو سازی لباس (کورل دراو (Corel Draw))

تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 146